خوش آمدید

Boas Vindas

در این سایت اینترنتی، شما می توانید، اطلاعات مفید وارزنده­ای را در مورد پرتغال و ایران، در سه زبان مختلف پرتغالی، فارسی و انگلیسی پیدا کنید.

روابط  پرتغال با ایران، این کشور بزرگ، که مهد تمدنی باستانی و با شکوه است، به بیش از 500 سال  می رسد. ضمن تحکیم و تقویت تعاملات موجود  تاریخی و فرهنگی، رسالت ما  فراهم سازی مسیری هموار برای ارتقاء آگاهی فی ما بین ملت های دو کشور و همچنین ایجاد امکانات  بیشتر به  جهت همکاریهای متقابل، در راستای  ارتقائ منافع مشترک، می باشد. امیدواریم اطلاعات موجود در این سایت اینترنتی، بتواند در جهت دستیابی به این اهداف ما را یاری بنماید.

Contacts

‎(Embassy)
N.º 16, Rouzbeh Alley, Hedayat Ave., Darrous
Teerão – Irão

‎(Ambassador's Office) +(9821) 225 827 60
‎(Emergency) +(98) 990 578 26 17
‎(Consular Section) sconsular.teerao@mne.pt
‎(Ambassador's Office) teerao@mne.pt
‎(AICEP) aicep.teerao@portugalglobal.pt

More information

Enlaces útiles

Portuguese Communities Portal logotype

Logotipo International Careers logotype

Turismo de Portugal logotype

AICEP - Portugal Global logotype

Portugal Economy Probe logotype

Camões - Instituto da Cooperação e da Língua logotype

Instituto Diplomático logotype