سفارت پرتغال در ایران

وزارت امور خارجه

درباره ما

سفیر: آقای ژواعو کورته- رآلIMG 0917

معاون رییس هیئت سیاسی، و  سرپرست امور کنسولی : آقای ژواعو پدرو مارتینش د کاروالیو

رایزن اقتصادی و تجاری : آقای نونو  میگل  ورزآ