سفیر: آقای ژواعو کورته- رآلIMG 0917

معاون رییس هیئت سیاسی، و  سرپرست امور کنسولی : آقای ژواعو پدرو مارتینش د کاروالیو

رایزن اقتصادی و تجاری : آقای نونو  میگل  ورزآ

 

  • Share